תקנון שימוש באתר

תקנון שימוש באתר שירת הלב
א. הגדרות כלליות
1. ברוכים הבאים לאתר שירת הלב המעניקה בית חם וסיוע במגוון תחומים לבחורות מעל גיל 18.
2. האתר נמצא בבעלות עמותת "שירת הלב" (להלן:" בעל האתר" ו/או "העמותה" ומנוהל על ידי העמותה (ע"ר: 580629582).
3. אתר שירת הלב הוקם בכדי להעלות את המודעות הציבורית בדבר העזרה הנחוצה לצעירות בסיכון ולגייס מתנדבים ותרומות שיאפשרו לנו להמשיך להעניק לבנות אלו עזרה בהשלמת לימודים, הכשרה מקצועית, סיוע רגשי באמצעות עובדים סוציאליים, אנשי מקצוע, קבוצות תמיכה וסדנאות ולעזור להן להשתלב בעבודה ובהתנדבות מועילה בחברה.
4. הוראות תקנון זה יחולו בכל הנוגע לתרומות שיעשו על ידך באתר זה. התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין בעל האתר לכל דבר ועניין ותנאי מוקדם לכל טיפול בתרומה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
5. העמותה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו וכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת ע"י העמותה. נוסח התקנון המופיע באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
6. אתר זה מאובטח באמצעות משרד פרסום חרמון-יהודה פרסום עסקים | בניית אתרים
7. כל המשתמש באופן כלשהו באתר זה ו/או תורם באמצעותו מצהיר כי הינו מודע לתקנון זה ולתנאיו ומסכים לכל תנאי התקנון, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפעילי האתר לפי תקנון זה ותנאיו.
8. באמצעות אתר זה אתם יכולים לתרום בצורה מאובטחת לפעילויות השונות של עמותת שירת הלב.
9. כל ההכנסות מן התרומות תוקדשנה להמשך פעילות העמותה לקידום צעירות בסיכון.
10. לבירורים שונים ונוספים, ניתן לפנות למנכלי"ת העמותה הגב' יעל הורביץ במייל: office@shirat-halev.co.il או בטלפון 058-711-4443
11. בתקנון זה הפירוש למונחים שלהלן יהיה כדלקמן:
א. "עסקה" – תרומה באמצעות כרטיס האשראי באתר או באמצעות העברה בנקאית או בשיחה טלפונית.
ב. "עמוד התשלום" – העמוד באתר שבו יש למלא את פרטיו האישיים ופרטי כרטיס האשראי של התורם כתנאי לביצוע עסקה.

ב. ביצוע עסקאות
1. ביצוע עסקה באתר או בטלפון ייעשה באמצעות מתן פרטים אישיים (להלן: "פרטי זיהוי") של המזמין כנדרש בעמוד התשלום וכן פרטי כרטיס אשראי תקף והמכובד ע"י העמותה במהלך העסקים הרגיל.
2. כרטיס האשראי יחויב בגין התרומה במועד ובמספר חיובים כפי בחירתו ו/או הודעתו של התורם.
3. על התורם למלא פרטי זיהוי מדויקים ועדכניים. הקלדת פרטי זיהוי שגויים אסורה לחלוטין על פי הדין והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים כנגד מי שמסר במכוון פרטי זיהוי שגויים.
4. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת התרומה ובמידה והתורם יקבל הודעה במהלך ביצוע התרומה ו/או לאחר ביצוע החיוב, בדבר תוכן שגוי בפרטי התרומה ו/או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת החיוב הוא מתבקש לפנות אל הגב' יעל הורביץ במייל:
office@shirat-halev.co.il או בטלפון 058-711-4443
ה. ניתן לתרום לעמותה באמצעות העברה בנקאית לחשבון ע"ש עמותת שירת הלב – בנק מרכנתיל-דיסקונט 017, סניף 746 רוממה, ירושלים לחשבון שמספרו: 72431778. רצוי להמציא את אישור ההעברה לגב' יעל הורביץ במייל: office@shirat-halev.co.il.

ג. ביטול עסקאות
1. אם מסיבה כלשהי מבקש התורם לבטל את התרומה הוא מתבקש לפנות בכתב לגב' יעל הורביץ במייל: office@shirat-halev.co.il או בטלפון 058-711-4443.

2. ניתן לבטל את התרומות עד 15 יום ממועד ביצוע החיוב.
ד. שימוש באתר
המשתמש מתחייב בזאת להשתמש באתר בהתאם להוראות תקנון זה ותנאיו ולא להשתמש באתר למטרה שאינה חוקית ו/או בניסיון להונות אחרים ו/או לפגוע בפרטיות ו/או לפגוע בכל זכות אחרת של כל אדם ו/או גוף ו/או צד שלישי כלשהו ו/או לצורך הטרדה ו/או להפצת "וירוסים" למיניהם ו/או כל דבר אחר שעלול לגרום נזק לאתר ו/או למשתמשיו ו/או לפגוע בזכויות ובכללן זכויות יוצרים ו/או מבצעים ו/או כל זכות קניין אחרת.
ה. סודיות ופרטיות
1. העמותה נוקטת באמצעים הדרושים למניעת חדירה לאתר, לשמירת הסודיות על הפרטים האישיים של המשתמשים ולמניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולא ניתן להבטיח הבטחה מלאה כי אכן שמירת הסודיות והפרטיות תישמרנה תמיד. על-כן, המשתמש מצהיר בזאת כי תוכן סעיף זה מובן לו וכי לא תהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה עקב פגיעה ו/או תקלה ו/או שיבושים, אשר יביא לפגיעה אפשרית בפרטיות ובסודיות פרטי המשתמש כפי שנמסרו על-ידו.
2. האתר עומד בתקן pci-dss לאבטחת מידע לעסקים
3. המשתמש אינו חייב למסור את פרטיו בכלל וכי בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי הוא זכאי לבקש להסיר את פרטיו או איזה מהם ממאגר המידע של העמותה ו/או מרשימות התפוצה שלה בכפוף לבקשה להסרה אותה הוא יעביר לעמותה במייל: office@shirat-halev.co.il או בטלפון 058-711-4443.
4. פרטי האשראי אינם נשמרים במערכת ואנו מתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג'.

ו. קניין רוחני
1. המשתמש מתחייב, כי לא יפרסם בכל צורה, אופן או דרך ברבים את המידע ו/או חלק ממנו וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס את המידע ו/או פלט מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. כן, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם בתמורה אם לאו, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל, אלא אם קיבל את אישור העמותה מראש ובכתב. למען הסר ספק, כל פרסום בכל צורה או דרך, העתקה, הפצה, משלוח, שידור וכיו"ב של המידע אסורים בהחלט, אלא הם התקבל לכך אישור העמותה מראש ובכתב.
2. העמותה תעלה מעת לעת תמונות של משתתפים בפעילויותיה השונות ו/או תמונות, אשר למיטב ידיעתה ואמונתה, צולמו ברבים ועורכי האתר השונים ימקמו את התמונות בין דפי האתר השונים. מובהר בזאת, כי אין בין התמונות לאמור בדפי האתר כל קשר ישיר ו/או עקיף, אלא אם נאמר אחרת מפורשות ובכתב על גבי התמונה ו/או במידע באתר.
3. משתמש ו/או גולש, אשר חש נפגע מאיזה מהתמונות אשר באתר, רשאי בכל עת לבקש את הסרתה של התמונה והעמותה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תחליט האם להסירה מהאתר או להשאירה. מובהר בזאת, כי הסרת התמונה, אם תעשה, לא יהיה בה כדי להודות בדבר ו/או כדי להצביע על נכונות ו/או הסכמה עם טענותיו של המשתמש אשר ביקש את הסרת התמונה והסרת התמונה לא תהווה ראיה מכל מין וסוג נגד העמותה בכל הליך משפטי שיהיה, אם יהיה.
ז. רשימת תפוצה
העמותה מאפשרת למשתמשים באתר להצטרף לרשימת תפוצה לקבלת מידע וחדשות אודות אירועים ופעילויות נוספות שהיא מקיימת בנושא סיוע ועזרה לצעירות בסיכון לרבות פעילויות התרמה כל זאת באמצעות הזנת כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש (לרבות הודעות פרסומת כהגדרתן בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982). משתמש, המצטרף לרשימת התפוצה, מצהיר בזאת כי הוא נותן את הסכמתו המלאה והחופשית ואת אישורו לקבל מידע מהעמותה באמצעי המדיה השונים לרבות הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעה מוקלטת וכיו"ב. וכי לא תהיינה לו טענות כלשהן בגין שליחת ההודעות המוזכרות לעיל.

ח. אחריות
1. כל המידע הניתן באתר זה ניתן לשימוש כמות שהם (As Is) לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין המידע שבאתר ו/או תכונות השירות ו/או מאפייניו ו/או מגבלותיו ו/או התאמתו לצרכיו ו/או לדרישותיו.
2. נפלה טעות במידע הניתן באתר ו/או בתיאור אחר כלשהו הדבר לא יחייב הדבר את העמותה.
3. העמותה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, העמותה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, או בקווי התקשורת. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיה טכנית, ו/או הפסקות ו/או תקלות באתר ובשירות הניתן בו ו/או תקלות ושיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי התקשורת השונים המאפשרים גישה לאינטרנט.
4. העמותה עושה את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מכל 'וירוס' או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת רוגלה אחרת. עם זאת, אין ביכולתה של העמותה להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או רוגלה בכל הזמן. העמותה לא תישא, במישרין ו/או בעקיפין, כל אחריות במקרה של בעיות בטיחות באתר ו/או נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מ'וירוסים' ו/או תוכנות רוגלה ו/או תוכנות זדוניות אחרות.
5. מעת לעת ייתכן שהעמותה תתיר לצדדים שלישיים כל שהם להעלות מידע ו/או שירותים ו/או לפרסם באתר. מובהר בזאת, כי העמותה אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי צדדים שלישיים כל שהם ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה להפניות ו/או קישורים ("Links") מתוך אותו מידע ו/או שירות ו/או פרסום באתר. כמו כן העמותה אינה מתחייבת כי קישורית כלשהי תוביל לאתר אינטרנט פעיל.
6. העמותה לנזקים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד, אשר יגרמו, אם יגרמו, למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מנסיבות אשר אינן בשליטתה, לרבות (אך לא רק) כח עליון, מלחמה ו/או פעולות איבה, נזקי אש או מים, מעשה, מחדל ו/או רשלנות של צד שלישי כלשהו לרבות ספקי תקשורת, הגבלות ו/או הוראות חוקיות, לרבות חוקים, צווים, פסקי דין וכיו"ב, גישה בלתי מורשית של צדדים שלישיים ו/או הונאות ו/או כתוצאה משימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או בשירותים הניתנים בו – תהא עילת התביעה אשר תהא. אחריותה של העמותה בכל מקרה ועל בסיס כל עילה משפטית תוגבל להחזר כספו של התורם.
ט. הפסקת פעילות האתר
העמותה אינה מתחייבת בשום צורה או דרך להחזיק את האתר פעיל או כי השימוש בו יעשה ללא הפרעה מכל מין וסוג וזאת על אף מאמצים רבים המושקעים כדי לשמור על רצף פעולתו של האתר, וכדי למנוע הפרעות לגולשים המשתמשים באתר ו/או בשירותים. העמותה לא תהיה אחראית בשום צורה או דרך, בגין הפרעות בשימוש באתר, בהספקת המידע שבו ו/או באיכותו. למען הסר ספק – העמותה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפיה.
י. סמכות שיפוט
1. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. בכל עניין או מחלוקת הנובעים מהאתר, המידע, השירותים והתכנים שבו ו/או מאופן השימוש בו יהיה בסמכות הבלעדית של בית-המשפט המוסמך במחוז ירושלים.

2. בוררות – כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר לתקנון זה או לביצועו יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, התשכ"ח-1968, התקנות שהותקנו מכוחו וכללי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיף 21א לחוק הבוררות, התשכ"ח-1968.

רוצים לדבר איתנו?

(מלא\י את הפרטים הבאים ונחזור בהקדם)

    דילוג לתוכן